Dז 7 שלבים של 'חקלאות טובין'

Dז 7 שלבים של 'חקלאות טובין'

Screen Shot 2013-04-13 at 10.40.54 AM

שבעת השלבים של Dז:

חריש  |  תשתית עיצוב  |  שלב D1

זריעה  | מחקר עיצוב  |  שלב D2

נביטה  |  רעיון עיצוב  |  שלב D3

הנצה  |  עיצוב קונצפט  |  שלב D4

פריחה | עידון עיצוב  |  שלב D5

הבשלה | תכנון עיצוב  |  שלב D6

קציר | עיצוב הפצה  |  שלב D7

 

דישון  |  למידה והפקת לקחים